مدیریت ارتباطات

ارتباط موثر با دیگران

ارتباط موثر با دیگران

آلبرت محرابیان استاد دانشگاه UCLA در آمریکا چند سال قبل یکسری تحقیقات در زمینه ارتباط موثر انجام داد. وی به این نتیجه رسید که هر پیامی که از ما به دیگران منتقل می شود متشکل از سه بخش است: کلمات، آهنگ صدا و زبان بدن

قدرت بیان

قدرت بیان

توانایی سخن گفتن با مخاطب عامل مهمی در موفقیت شما محسوب می شود. به نظر شما باارزش ترین دارایی شما چیست؟ یکی از باارزش ترین دارایی های هر انسانی ذهن اوست.