ویدئوهای آموزشی در زندگی

    یک دقیقه به ارزش 89 سال

    یک دقیقه به ارزش 89 سال

    هر روز خدا 24 است. یک دقیقه از این 24 ساعت را صرف تماشای این نکته بسیار آموزنده کنید، که ارزشش به اندازه 89 سال است.